სიახლეები

რწმუნებულის ადმინისტრაციაში ფაროსანასთან ბრძოლის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებულ ღონისძიებებსა და სამოქმედო გეგმაზე იმსჯელეს

2021-10-15 11:29:00

სახელმწიფორწმუნებულილანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში გიორგი ურუშაძე მოადგილეებთან ერთადგარემოსდაცვისადასოფლისმეურნეობისმინისტრისპირველმოადგილესგიორგიხანიშვილსშეხვდა. შეხვედრაზემინისტრისმოადგილემსურსათისეროვნულისააგენტოსუფროსთანზურაბჩეკურაშვილთანერთად, მიმდინარეწელსფაროსანასთანბრძოლისსახელმწიფოპროგრამითგათვალისწინებულიღონისძიებებიდასამოქმედოგეგმაგანიხილა. გიორგიხანიშვილმარეგიონებშიარსებულივითარებისშესახებმოისმინაინფორმაციადაყურადღებაგაამახვილაიმპროგრამებზე, რომლებსაც სახელმწიფო  სხვადასხვასასოფლო-სამეურნეოდარგისმხარდასაჭერად  ახორციელებს. მანკიდევერთხელაღინიშნაისშედეგი, რომელიცსახელმწიფოსმიერგატარებულითანმიმდევრულიმიდგომებისშედეგადფაროსანასთანბრძოლისასიყომიღწეული.

ფაროსანასთანბრძოლისპროგრამისადაგეგმისშესაბამისად, უკვემიმდინარეობსმოსამზადებელისამუშაოები- მავნებლისმონიტორინგიგამოზამთრებისადგილებშიდაანალიზი, რისმიხედვითაცდაიგეგმებამავნებელთანბრძოლისკონტროლისღონისძიებები. გარემოსდაცვისადასოფლისმეურნეობისსამინისტროწელსაცკოორდინირებულადიმუშავებსადგილობრივიხელისუფლებისწარმომადგენლებთანდათხილისკულტურისგადარჩენისპროგრამისფარგლებშითხილისმწარმოებელთაასოციაციასთან.