რეგიონის განვითარების სტრატეგია

#1363 2013 წლის 17 სექტემბერი ქ. თბილისი

გურიის რეგიონის განვითარების

2014 – 2021 წლების სტრატეგიის

დამტკიცების თაობაზე

"საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის "ს" ქვეპუნქტისა და ევროკავშირსა და საქართველოს მთავრობას შორის 2011 წლის 14 ნოემბრის დაფინანსების ხელშეკრულების ("საქართველოს რეგიონული განვითარების რეფორმის მხარდაჭერა") მე-2 დანართის (ტექნიკური და ადმინისტრაციული დებულებები) შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული „გურიის რეგიონის განვითარების 2014-2021 წლების სტრატეგია".

პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი

 

 
   გურიის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის