ადგილობრივ თვითმმ ართველ ერთეულებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის მოადგილე

ლია ღლონტი 

ტელ: 577 95-97-09 

ელ.ფოსტა - liaglonti@yahoo.com