სასარგებლო ბმულები

 საქართველოს პრემიერ-მინისტრი   

საქართველოს პრეზიდენტი       

 საქართველოს პარლამენტი 

საქართველოს მთავრობა

 

 საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევრპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში       

 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

 

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო   

 

 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამისნისტრო

 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

 

 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

   

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

 

 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო      

 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 


 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 საქართველოს სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტრო 

 

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

  

 საქართველოს პროკურატურა   

 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო   

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

 

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

თბილისის სააპელაციო სასამართლო 

 საქართველოს ეროვნული ბანკი

 საქართველოს ანტიკორუფციული სტრატეგიის ხელშეწყობის პროექტი

 

 მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობა საქართველოში

 

 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოში

 ელექტრონული სამთავრობო რესურსები

 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

 

 

  სახელმწიფო რწმუნებულები

 იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია                          

 ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია                 

 შიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია                    

 მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია            

 სამცხე-ჯავახეთის  სახელმწიფო  რწმუნებულის-გუბერნატორის  ადმინისტრაცია              

 სამეგრელო-ზემო-სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია   

 კახეთის  სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

 რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაცია